Research


Design and analysis of flexible support module for compliant parallel mechanism.(Appendix website)
Jiabin Pan, Yanan Zhang*, Zhongtao Fu, Linyong Shen, Peiwu Yang
[Journal: Waiting... ] [Website]

RobMach: G-Code based off-line programming for robotic machining trajectory generation.
Jiabin Pan, Zhongtao Fu*, Jiahao Xiong, Xiaoyu Lei, Ka Zhang, Xubing Chen.
[Journal: AMT ] [Website]

A Lie-Theory-Based Dynamic Parameter Identification Methodology for Serial Manipulators.
Zhongtao Fu, Jiabin Pan, Emmanouil Spyrakos-Papastavridis, Yen-Hua Lin, Xiaodong Zhou, Xubing Chen, and Jian S. Dai*, Fellow, IEEE
[Journal: IEEE T-Mech ]

A Dual Quaternion-Based Approach for Coordinate Calibration of Dual Robots in Collaborative Motion.
Zhongtao Fu, Jiabin Pan, Emmanouil Spyrakos-Papastavridis, Xubing Chen*, and Miao Li
[Journal: IEEE RA-L ]